Со оваа политика се определуваат условите според кои АНХОЧ ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: „АНХОЧ“) може да ги користи Вашите лични податоци за цели на директен маркетинг.

Личните податоци кои се обработуваат преку веб страницата www.anhoch.com може да се користат за директен маркетинг единствено врз основа на дадена согласност од страна на лицата чии податоци се обработуваат.

 

1. Што е директен маркетинг?

Секој вид на комуникација остварена на било кој начин со цел испраќање на рекламен, маркетиншки или пропаганден материјал која е насочена директно до идентификуван корисник.

 

2. Како го користиме директниот маркетинг?

АНХОЧ користи директен маркетинг преку е-маил.

 

АНХОЧ не спроведува директен маркетинг усно преку телефон или по пошта.

 

АНХОЧ спроведува политика на избор за корисниците, со која секој што сака да биде дел од директен маркетинг може при самата регистрација на профил на нашата веб страна (https://anhoch.com/users/register) да даде согласност или пак таквата согласност да ја даде по писмен пат, со пополнување на писмена согласност во продажните салони на АНХОЧ.

 

АНХОЧ не врши „Профилирање“ при обработката и прибирањето на лични податоци за потребите на директен маркетинг, односно собраните лични податоци не ги користиме за оценување на одредени лични аспекти поврзани со Вас, а особено за анализа или предвидување на аспекти кои се однесуваат на извршување на Вашите професионални обврски, економска состојба, здравје, лични преференции, интереси, доверливост, однесување, локација или движење.

 

3. Како да ги добиете овие информации?

Согласноста за користење на лични податоци за цели на директен маркетинг се дава при регистрацијата на веб страната со избирање на опцијата: “Се согласувам на мојата e-mail адреса да примам специјални понуди и попусти” или писмено, со што дадената согласност се однесува исклучиво за целите на директен маркетинг за испраќање на известувања, маркетинг материјали, специјални понуди и попусти на Вашата е-меил адреса, без притоа да се врзува ваквата согласност со губење на било кое друго Ваше право во однос на услугите кои се обезбедуваат преку веб страницата.

 

Доколку Вие ни дадете согласност за директен маркетинг ние ќе ве додадеме во регистарот на АНХОЧ и редовно ќе ви испраќаме вести, промоции и новости кои содржат информации за услугите и случувањата поврзани со АНХОЧ и кои содржат директни понуди за Вас. За електронскиот билтен во нашата база се запишува Вашата е-маил адреса, IP адресата и датумот на регистрација.

 

Следејќи ги одредбите на Законот за заштита на личните податоци, АНХОЧ може во секое време да демонстрира дека добил валидна согласност и дека води евиденција за тоа кој се согласил за користење на неговите лични податоци за цели на директен маркетинг, во кој момент и на кој начин. 

 

4. Како да престанете да ги добивате овие информации?

Секое лице кое дало согласност за користење на неговите лични податоци за цели на директен маркетинг има право во секое време, да ја измени/ограничи или повлече дадената согласност за обработка на неговите лични податоци за цели на директен маркетинг преку доставување на соодветно барање до АНХОЧ, со кое корисникот има право да побара увид во обработката на неговите лични податоци, да побара исправка на неговите лични податоци, ограничување на обработката, како и целосно бришење на неговите лични податоци од евиденцијата на АНХОЧ. Доколку сакате да поднесете Барање за пристап/дополнување/измена/бришење или ограничување на обработката на Вашите лични податоци, кликнете тука.

 

Ваквото повлекување на согласноста за обработка на лични податоци за цели на директен маркетинг не се  поврзува со губење на било кое друго право на давателот на согласноста во однос на услугите кои се обезбедуваат преку веб страницата.

 

Деталите за Вашиот профил ќе бидат целосно избришани од нашата база на податоци во најбрз можен рок, но не подоцна од 30 работни дена откако ќе го добиеме Вашето барање.

 

5. Размена на податоци и политика на приватност

АНХОЧ не продава, разменува или споделува лични податоци и информации за своите клиенти со трети лица за цели на директен маркетинг, освен со обработувачите кога е потребно за да ги обезбедат услугите на АНХОЧ за цели на директен маркетинг. Со сите обработувачи АНХОЧ има склучено договори согласно одредбите од Законот за заштита на личните податоци и во согласност со оваа политика за директен маркетинг.

 

Политиката за директен маркетинг е дел од Политиката за приватност на АНХОЧ која појаснува што АНХОЧ прави со собраните информации од нашите корисници. За повеќе иформации посетете ја нашата Политика за приватност.

 

6. Како АНХОЧ постапува со Вашите податоци при вршење на директен маркетинг?

АНХОЧ постапува со личните податоци на транспарентен начин и тоа:

 • Називот и деталите за Друштвото се вклучени кога се праќаат рекламни содржини преку е-маил;
 • На корисниците на веб страницата им е дадена јасна и лесно разбирлива политика за приватност, како и политика за директен маркетинг и истите се информирани за нивните права како субјекти на лични податоци;
 • АНХОЧ ја гарантира безбедноста и точноста на збирката на личните податоци за директен маркетинг:
 • Личните податоци (е-маил адреса) се користат само за цели на регистрација и директен маркетинг;
 • Веродостојноста на збирката на лични податоци за директен маркетинг се проценува преку земање и проверка на случајни примероци;
 • Се бришат сите ирелевантни или преобемни лични податоци.
 • Вработените кои се овластени да обработуваат лични податоци за цели на директен маркетинг се обучени да ги почитуваат и имплементираат барањата од Законот за заштита на личните податоци.

 

7. Кои права ги имаат субјектите на лични податоци при директен маркетинг?

Согласно законските прописи, Вие, како субјект на лични податоци имате права во однос на заштита на Вашите лични податоци, како што се детално објаснети во Законот за заштита на личните податоци. Во оваа смисла, АНХОЧ како контролор на лични податоци е должен да го олесни остварувањето на правата на субјектите на личните податоци. Од таа причина, Ве информираме дека во секое време имате право да се информирате / побарате / поднесете:

 • дали се врши обработка на лични податоци;
 • за целите и правната основа на обработка на лични податоци;
 • категории на лични податоци кои се обработуваат, корисници и категории на корисници на кои се откриваат;
 • рок во рамки на кој ќе се чуваат Вашите лични податоци и/или критериуми за одредување на тој период;
 • изворот на лични податоци кои не се дадени од Ваша страна;
 • логиката на автоматизирана обработка, во случај  на одлука донесена врз автоматска обработка, која може да има влијание;
 • да побарате дополнување и/или измена доколку Вашите лични податоци се нецелосни, неточни или неажурирани;
 • да побарате да биде ограничена обработката на Вашите лични податоци;
 • да побарате Вашите лични податоци да бидат избришани;
 • да ја повлечете претходно дадената согласност за целите на обработка на личните податоци;
 • да поднесете приговор за начинот на обработка;
 • да Ви биде обезбедена копија од Вашите лични податоци.

Доколку сакате да поднесете Барање за пристап/дополнување/измена/бришење или ограничување на обработката на Вашите лични податоци, кликнете тука.

 

Ве потсетуваме дека електронската адреса преку која ќе не контактирате, содржината на Барањето и останатите лични податоци нема да бидат искористени за друга цел, освен за да одговориме на Вашите барања и потреби.

 

Во случај на укажана потреба од дополнителни појаснувања, како и прашања кои се непосредно поврзани со собирањето и обработката на Вашите лични податоци, во секое време можете да го контактирате нашиот Офицер за заштита на личните податоци, за што Ви стојат на располагање горенаведените контакт податоци.

 

Име и презиме:     Ангела Тодоровска;

Контакт телефон:  02/3290-155 лок.105;

Е-маил адреса:      a.ilievska@anhoch.com.   

 

***

 

АНХОЧ ДООЕЛ Скопје ги потсетува сите посетители и корисници на  www.anhoch.com дека повеќе информации во врска со правата на корисниците како субјекти на лични податоци, како и начинот на кој се остварува грижата за безбедноста и заштитата на личните податоци, можат да најдат во нашата Политика за приватност.