ИНСТАНТ КРЕДИТ
(се пласира единствени преку трговска мрежа т.е. деловни соработници)
Максимален износ

До 320.000 МКД
Задолжителен услов за кредитоспособност: месечен ануитет <= 1/3 плата

Валута

Денарски кредити со МКД клаузула

Каматна стапка

11,25% годишна каматна стапка
(14,47% СВТ за износ на кредит од 320.000 МКД, каматна стапка 11,25%, рок на отплата 72 месеци и манипулативен трошок 6%)

Рок на отплата

До 72 месеци со вклучен грејс период

Грејс период

До 3 месеци

Манипулативен трошок

3% еднократна провизија, минимум 1.500,00 МКД за кредити со редовна камата во грејс периодот

6% еднократна провизија, минимум 1.500,00 МКД за кредити со бескаматен грејс период

Трошоци за предвремена отплата

Без трошоци за предвремена отплата

Услов

Вработени во компании и институции прифатливи за Банката и пензионери
Задолжителен сооднос: за износ на кредитот од 60.000 MKD: месечен ануитет <=1/2,5 плата/пензија, а за иснос на кредитот над 60.000 MKD: месечен ануитет <= 1/3 плата/пензија

Обезбедување и потребни документи

1. За вработени / пензионери* кои примаат плата / пензија во НЛБ ТБ:

За кредити до 100.000 МКД

 • Траен налог
 • Меница со менична изјава

За кредити од 100.000 МКД до 200.000 МКД

 • Административна забрана за барателот на кредитот
 • Меница со менична изјава

За кредити од 200.000 МКД до 320.000 МКД

 • Административна забрана за барателот на кредитот
 • Административна забрана за 1 (еден) кредитоспособен жирант**
 • Меница со менична изјава

2. За вработени / пензионери* кои не примаат плата / пензија во НЛБ ТБ:

За кредити до 320.000,00 МКД

 • Административна забрана за барателот на кредитот
 • Административна забрана за 1 (еден) кредитоспособен жирант**
 • Меница со менична изјава

*Мах. до 70 години старост до рок на отплата на кредитот за пензионери **Жирантот треба да е вработен во фирма или институција прифатлива за Банката, или пензионер со старост до 72 год. до рокот на отплата на кредитот коj својата пензија ја прима на сметка во Банката

Придобивка

Бесплатна Visa Classic или MasterCard Standard кредитна картичка

КЕШ ЕКСПРЕС КРЕДИТ ВО ДЕНАРИ

Каматна стапка
Кредити со КЖО
Кредити без КЖО
7,75%
7,95%
Каматната стапка е фиксна за првата година
КЖО
 • 0,85% Годишна стапка на кредитно животно осигурување
Административен трошок

0%

Рок на отплата

Од 6 месеци до 36 месеци

Кредитен износ

Од 9000 до 120.000 МКД

Жиранти
Без жиранти
Обезбедување на кредит
 • Меница
 • Администравна забрана или траен налог
Процент на задженост
 • Висината на месечната рата може да опфаќа до 30% од месечните примања
Додатни трошоци
 • 200 мкд за обработка на апликација
Потребни документи
 • Пополнето барање за кредит
 • Потпишана изјава за заштита на лични податоци(1 примерок)
 • Потпишана изјава за проверка во кредитен регистар(1 примерок)
 • Про-фактура или фактура од Анхоч
 • Заверена потврда за висина на примања(2 примерока)
 • Заверена административна забрана или траен налог(2 примерока)
Забелешки
 • Заверена административна забрана
 • Можност за предвремена отплата без провизија
 • Со денарска клаузула
Наменски потрошувачки кредит преку трговци

Намена на кредитот

Кредитот се одобрува исклучиво за купување на производи од соодветно продажно место

Износ 

 • Од 12.000 до 300.000 МКД

Валута 

 • Денарски кредит

Каматна стапка 

(Годишна)

 
 • 11,25%

СБ согласно важечката регулатива редовно ја објавува годишната стапка на вкупни трошоци (СВТ) на својата веб страна, на огласните табли на шалтерите и преку јавните медиуми

Рок на отплата 

 • Од 6 до 48 месеци (4 години) -  За кредити до   30.000 МКД
 • Од 6 до 72 месеци (6 години) -  За кредити над 30.000 МКД

Исплата 

Исплата се врши на трансакциска сметка на Продавачот од кој се купува соодветниот производ или услуга

 Месечна отплата 

Еднакви месечни ануитети (минимален износ на месечен ануитет 599 МКД)

За сите иматели на трансакциска сметка во СБ, можна е отплата:

 • со траен налог
 • преку е-банкинг системот на СБ
 • телефонско банкарство на СБ
 • преку банкоматите на СБ

Без трошоци за предвремена отплата

Трошоци

Административни трошоци од 1.000 МКД, еднократно при одобрување на кредитот          

Критериуми за кредит  

 • Физички лица, Државјани на Р.М. 
 • Минимален нето приход од 97.200 МКД годишно или 8.100 МКД месечно
 • Максимален месечен ануитет:
  • 45% во однос на месечни примања за клиенти со плата во СБ
  • 40% во однос на месечни примања за останати клиенти
 • Возраст на клиентот од 20 години на денот на аплицирање до 67 години на денот на отплата

Потребни - документи  

 *1. Потпишана Апликација и Договор за наменски кредит (2 копии)
 *2. Фотокопија од лична карта или пасош
 *3. -За клиенти кои земаат плата во СБ: потребно е само извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци.

    - За сите останати клиенти: Чек од пензија / потврда за редовно вработување, заверена  и потпишана од овластените лица кај работодавецот (не постара од 30 дена), а за лица вработени во приватна фирма  и образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 2 месеци.

  4. Фотокопија од последна платена сметка за комуналии на пр. струја, телефон, вода или парно (не се однесува на клиенти со плата/пензија во СБ)
  5. Оригинална Про-фактура од продавачот за продажба на производите, потпишана  и заверена со печат
 *6. Согласност за доставување извештај од Македонско кредитно биро АД - Скопје

*Се однесува на кредитобарател и ко-кредитобаратели

 

Наменски кредит БЕЗ КАМАТА *
Име на производот Наменски кредит БЕЗ КАМАТА * - АНХОЧ ДООЕЛ Скопје
Износ
Каматна стапка
 • Нема *
(Годишни стапки на вкупни трошоци)
Минимален износ
 • 3000 денари
Рок
 • Максимум 24 месеци
Начин на плаќање
 • Еднакви месечни главници (рата достасува секој 15ти во месецот)
Еднократен надомест за одобрување на кредитот
 • 1% (мин. 300 мкд)
Еднократен административен трошок за разгледување и обработка на барањето
 • 0 денари
Надомест за предвремено враќање
 • Нема
Обезбедување
 • Aдминистративна забрана од кредитокорисникот
Критериуми за кредит
 • Да е кредитоспособно физичко лице, македонски граѓанин;
 • Да е вработен во Јавна Администрација, АД или приватен сектор;
 • Да е вработен по Договор на неопределено време или на нопределено време (минимум 6 месеци) или пензионер;
 • Клиенти професионални војници се третираат како вработени на неопределено време.
Старосна граница Од 18 до 70 години, вклучувајќи го периодот за отплата на кредитот
Неопходен доход на кредитокорисникот
 • Минимален нето доход од 10.000 МКД без вклучени дополнителни примања;
 • Месечните задршки по основ: - рати од кредити да не поминуваат 50% од декларираниот месечен доход (приходите) и - рати од кредити, рати од кредитни картички (5% од искористен лимит согласно информација од последен кредитен регистар) и рати од дозволено пречекорување (месечна камата, пресметана со највисоката законски дозволена каматна стапка во моментот на анализа, од искористен лимит согласно информација од последен кредитен регистар), да не поминуваат 75% од декларираниот месечен доход (приходите).
 • Месечните задршки по основ: - рати од кредити да не поминуваат 60% од декларираниот месечен доход (приходите) и - рати од кредити, рати од кредитни картички (5% од искористен лимит согласно информација од последен кредитен регистар) и рати од дозволено пречекорување (месечна камата, пресметана со највисоката законски дозволена каматна стапка во моментот на анализа, од искористен лимит согласно информација од последен кредитен регистар), да не поминуваат 80% од декларираниот месечен доход (приходите) за клиенти вработени во МО и МВР, кои земаат плата во УНИБанка.
 • Дополнителни приходи кои можат да се документираат се земаат во предвид при оценка на кредитоспособноста на клиентот по оценка на Банката
Потребни документи

* - Важи на 12 рати за сите производи кои не се на акциска цена